Beskæftigelse
Produktion
Incitaskolen (STU)
Kilden i Incita
Læringsportalen
Sundhed

Beskæftigelse

Produktion

Incitaskolen

Kilden i Incita

Supervision & undervisning

Sundhed

Om Incita

Fonden Incita har siden 1966 hjulpet mennesker med at mestre deres udfordringer, så de kan leve et aktivt og ligeværdigt liv, som del af fællesskabet på arbejdsmarkedet. I samarbejde med kommuner, virksomheder og civilsamfund leverer Incita velfærdsløsninger, der er bæredygtige både økonomisk og socialt. 

Vores medarbejdere er fagspecialister indenfor deres felt og motiveres af at gøre en forskel, når fysiske eller psykiske udfordringer står i vejen for en aktiv rolle på arbejdsmarkedet. 

Incita er en socialøkonomisk virksomhed, der arbejder for at gøre arbejdsmarkedet mere rummeligt – ved at skabe særlige arbejdspladser hos os selv og gennem partnerskaber med private og offentlige arbejdsgivere i Danmark.

Beskæftigelsesindsatser

Incitas tilbyder en lang række indsatser og forløb, som støtter mennesker til at finde job, uddannelse og afklaring om fremtiden. Der kan bestilles online eller per telefon til Incitas visitation, 2634 8888. Få overblik over de tilbud, vi tilbyder i dit jobcenter.

Link: Incitaskolen har egen hjemmeside om STU på www.incitaskolen.dk 

Rødovre


Info til mennesker i forløb hos Incita

Hvem er Incita?
Hvordan finder du vej til Incita?
Hvad kan du forvente i forløb hos Incita?

Her er en infofolder om Incita med svar på de mest typiske spørgsmål til alle, som skal starte i forløb hos Incita i København/Hovedstadsområdet.

Hent 1 side: info om at være i forløb - Incita Københav

Ungeforløb

Incita tilbyder forløb for unge ledige 18-29 årige med andre problemer end ledighed. Målet er altid selvforsørgelse ved, at den unge starter i uddannelse eller job.

UNGEFORLØB

Incita tilbyder forløb for unge ledige 18-29 årige med andre problemer end ledighed. Målet er altid selvforsørgelse ved, at den unge starter i uddannelse eller job.

Hjertet i Incitas Ungecenter er uddannelsesafklaringen, hvor de fleste unge deltager én eller flere gange om ugen - nogle gange kombineret med praktik i en virksomhed.

Forløbet er uddannelsesforberedende og systematisk uddannelsesafklarende. Der indgår både individuelle samtaler og holdaktiviteter, og der er tæt samarbejde med uddannelsesinstitutioner. Ungekonsulenter støtter med at tilrettelægge en hverdag, som gør den unge mere uddannelsesparat. Fokus er på at motivere, kortlægge og planlægge en realistisk uddannelsesvej for den unge.

Alle forløb dokumenteres løbende og afsluttes med en skriftlig rapport til jobcentret.

UNGEFORLØB 1

Uddannelsesafklaring og praktik til unge med andre problemer end ledighed.

UNGEFORLØB 2

Uddannelsesafklaring, praktik og tværfaglig støtte til unge med andre pro -blemer end ledighed og behov for tværfaglig støtte

UNGEFORLØB 3

Specialiserede forløb med tæt håndholdt og skræddersyet indsats til unge udadreagerende, kriminelle samt unge med fx autisme, asperger, borderline og andre komplekse vanskeligheder.

Mulige aktiviteter U1 U2 U3
Uddannelsesafklaring
Virksomhedspraktik
Samtaler med ungekonsulent
Dansk og matematik  ✔
Fysisk træning
Ernæring og kostvejledning  ✔
Boligsøgning
Ansøgning af enkeltydelser  ✔
Hverdagsmestring  ✔
Styrker og ressourcer  ✔  ✔
Mestring af depression/angst/vrede etc.  ✔  ✔
ADHD-gruppe  ✔  ✔
Misbrugsgruppe  ✔
Vredeshåndtering  ✔
Kognitiv træning  ✔
Samtaleforløb med psykolo/diætist/fysioterapeut  ✔
Udviklings- og afklaringsforløb

Forløbet er for borgere med uafklarede, sammensatte eller komplekse helbredsvanskeligheder.

UDVIKLINGS- & AFKLARINGSFORLØB

Forløb med fokus på udvikling og afklaring af arbejdsevnen.

Målgruppe 

Borgere med uafklarede, sammensatte eller komplekse helbredsvanskeligheder.

Formål 

Grundig beskrivelse og udvikling af arbejdsevnen fx med henblik på beslutninger i rehabiliteringsteamet.

Forløbets indhold: (Varighed: 13-26 uger)

• Samtale, hvor vi sammen med borgeren tilrettelægger et individuelt forløb på baggrund af henvisningen.

• Virksomhedsplacering.

• Fast virksomhedskonsulent fra Incita følger løbende op og justerer opgaver, arbejdstid osv, så der er optimal progression.

• Der er mulighed for tilkøb af tværfaglig støtte sammen med virksomhedsplacering.

Optimale rammer

Incitas faciliteter omfatter kantine med sund økologisk mad, egen gymnastiksal og fitnessrum, samt masser af gode lokaler med hjælpemidler til træning og undervisning.

Brochure_UngeforlyAb_SKyR-000

VIRKSOMHEDSPLACERING

På baggrund af henvisningen og match med borgerens behov finder Incita en arbejdsplads, hvor vi etablerer virksomhedspraktik. Incita har adgang til mere end 2.460 praktikpladser over hele hovedstadsregionen. For borgere, som ikke kan være på en almindelig arbejdsplads, kan vi etablere praktik i Incitas egne virksomheder indenfor disse områder:

• Gartneri

• Køkken og kantine

• Cykelservice

• Ejendomsservice

• Montageproduktion

TVÆRFAGLIG STØTTE

• Coachende psykologsamtaler

• Brancheafklaring

• Fra syg til rask (psykoedukation for sygemeldte)

• Håndtering af stress, angst og depression

• Smertehåndtering

• Kognitiv træning

• Mindfulness

• Kropsorienteret angsthåndtering

• Ergonomisk vejledning på arbejdspladsen

• Fysisk træning, individuelt eller på hold

• Afspænding

• Ernæring- og kostvejledning med diætist

• Varmvandstræning

Tværfaglig støtte leveres af Incitas fysioterapeuter, psykologer, social -rådgivere og diætist.

I Incita arbejder vi løsningsfokuseret, samt bruger tilgange fra fx den kognitiv adfærdsterapi og ACT (acceptance and commitment therapy). Endvidere arbejder vi ud fra princip -perne i IPS (Individuel Placement and Support), som er hurtig virksomheds -placering med støtte og relevante parallelindsatser.

Om at være i forløb hos Incita

Information til mennesker i forløb hos Incita

Velkommen!
Dit jobcenter har henvist dig til et forløb hos Incita, en socialøkonomisk virksomhed, som laver forløb for ledige og sygemeldte. Forløb kan hos Incita bestå af mange forskellige aktiviteter, både hos Incita eller ude på arbejdspladser.  Jo mere du er aktiv og deltager, jo større værdi vil du få ud af dit forløb.

PRAKTISKE OPLYSNINGER
Kaffe og the er gratis hos Incita. Du kan købe frokost - og du er velkommen til at spise medbragt mad. Du kan låne en telefon, hvis du skal ringe til læge, arbejdsgiver, sagsbehandler, praktiksted mv.

GYMNASTIKSAL & TRÆNINGSRUM
Vi har egen gymnastiksal og træningsrum, og de er til for at blive brugt. Spørg dem, der underviser på dine hold, hvis du ønsker at træne udover, hvad der er skemalagt i dit forløb.

FERIE & FRIDAGE
Ønsker om ferie, fridage eller andet fravær skal altid aftales med dit jobcenter - ikke med Incita.

FRAVÆR
Som led i aftalen med jobcentret melder vi løbende tilbage om fravær og fremmøde.

AFSLUTTENDE RAPPORT
Vi drøfter og vurderer løbende din udvikling og indsats med dig. Til slut vil dette fremgå af en rapport, som vi sender til dit jobcenter. Du kan få rapporten i kopi.

FIND INCITA HOVEDSTADEN
Incita
Ellebjergvej 52, 3.
2450 København SV

Incita Hovedstaden ligger tæt på Ny Ellebjerg Station. Bus 10 stopper foran hoveddøren, og busserne 3A, 8A og 14 kører tæt på

Med bil ligger Ellebjergvej på ring 2 i forlængelse af Folehaven og Holbækmotorvejen.

Incita tilbyder handicap-parkeringspladser, men henviser ellers til parkering på Ellebjergvej, i sidegaderne eller foran fx Valby hallen

Mestringsforløb

Mestringsforløb tilbydes til sygemeldte borgere med fx stress, angst, depression eller smerter.

MESTRINGSFORLØB

Målgruppe
Sygemeldte borgere med fx stress, angst, depression eller smerter. 

Indhold og varighed

8 uger
• Psykoedukation 1 x ugentlig
• 3 coachende samtaler
• Afspænding eller mindfulness 1 x ugentlig
• Fysisk træning 2 x ugentlig

Fagpersonale
Vi arbejder tværfagligt med virksomhedskonsulenter, socialrådgivere, fysioterapeuter og psykologer.

Faciliteter
Incita har egen kantine med sund økologisk mad, egen gymnastiksal og fitnessrum, samt masser af gode lokaler med hjælpemidler til træning og undervisning.

PSYKOEDUKATION

For borgere med stress, angst og depression arbejder vi med at håndtere symptomer og derved øge funktionsniveauet og arbejdsevnen. For borgere med smerter øger vi arbejdsevnen ved at mindske smerternes indflydelse på funktionsniveauet.

COACHENDE SAMTALER

Borgeren bliver coachet om egen situation. Samtalerne har fokus på borgerens udfordringer og tilbagevenden til job.

Vi arbejder løsningsfokuseret og bruger bl.a. kognitiv adfærdsterapi og ACT (acceptance and commitment therapy).

AFSPÆNDING OG MINDFULNESS

Afspændning påvirker det autonome nervesystem samt fremmer fysisk og mental ro. Vi introducerer mindfulness, som er godt til at håndtere tankemylder, selvkritik og uro.

FYSISK TRÆNING

Borgeren udvikler sine fysiske ressourcer, får mere energi, mere psykisk stabilitet og bedre humør. Ved at bruge kroppen og mærke egne kræfter får borgeren øget tillid til egen formåen, hvilket giver velvære og reducerer smerter.

Helhedsorienteret mentor

Helhedsorienteret mentor støtter borgeren i at håndtere sociale, fysiske eller psykiske barrierer

HELHEDSORIENTERET MENTOR

Målgruppe 

Borgere, der har brug for støtte til at håndtere sociale, fysiske eller psykiske barrierer.

Formål 

Incitas helhedsorienteret mentor støtter borgeren i at håndtere udfordringer, så borgeren efterfølgende vil kunne indgå i beskæftigelsesrettede aktiviteter.

Forløbets indhold 

• Borger og mentor tilrettelægger sammen et indivividuelt tilpasset forløb vha. mål og delmål, forudsætninger, helbredstilstand samt henvisningen fra jobcentret.

• I samarbejde med borger afdækker Incitas mentor hvilke udviklingsområder og mulige indsatser, der kan bidrage til, at borger starter i et virksomhedsforberedende forløb eller en uddannelsesrettet indsats.

• Mentor bidrager samtidig til, at borgeren opnår større indsigt i egne ressourcer.

MENTORS FUNKTION
Mentor arbejder bl.a. sammen med borgeren om:
• Borgers udviklingsmål, progression og ressourcer.
• Dialog omkring virksomhedsforberedende og uddannelsesrettede tiltag.
• Fastholdelse ift. fremadrettet arbejdsmarkedsfokus.
• Borgerens håndtering af misbrug.
• Kontakt og koordinering fx ift. jobcentret, socialforvaltningen mv.
• Kontakt og koordinering ift. egen læge, behandlingstilbud mv.
• Vejledning og ansøgninger ift. ydelser og gæld.
• Boligsøgning og ansøgninger af personlig assistance, hjælpemidler o.l.
INCITAS MENTORER

Incitas mentorer har erfaring med ledighed, misbrug, psykiske og fysiske problemer, udadreagerende adfærd, boligløshed mv. Mentor støtter, vejleder og italesætter muligheder og ressourcer.

Funktionsevnebeskrivelse

I samarbejde med borgeren kan Incita udføre en funktionsevnebeskrivelse i borgerens eget hjem.

FUNKTIONSEVNEBESKRIVELSE

Målgruppe
Borgere med uafklarede, sammensatte eller komplekse helbredsvanskeligheder. Der er mulighed for at funktionsevnebeskrivelsen laves i borgerens eget hjem.

Formål 
Grundig beskrivelse af borgerens funktionsniveau i forhold til beslutninger i jobcentrets rehabiliteringsteam.

FOKUSOMRÅDER

• Uddannelse
• Arbejdsmarkedserfaring
• Økonomi
• Boligforhold

• Dagligt funktionsniveau

• Fritid

• Udendørs færdsel og formåen

• Netværk og socialt samvær

• Kommunikative evner

• IT-kompetencer

• Umiddelbar fremtræden

• Kontaktbarhed

• Psykologisk supplement

• Psykisk helbred

• Kognitive funktioner

Fastholdelsesmentor

Fastholdelsesmentor støtter borgeren i at fastholde uddannelse, job, praktik eller beskæftigelsesforløb

FASTHOLDELSESMENTOR

Målgruppe 

Borgere, der har brug for støtte til at blive fastholdt i uddannelse eller arbejde.

Formål 

Fastholdelsesmentor har til formål at støtte og motivere borgeren til at fastholde uddannelse, arbejde eller praktik gennem fx at hjælpe med at fastholde fokus og motivation. 

Forløbets indhold 

• Borger og mentor tilrettelægger sammen et individuelt tilpasset forløb vha. mål og delmål, forudsætninger, behov samt henvisningen fra jobcentret.

• Mentor sikrer fokus på gennemførelse af det planlagte forløb. Det sker ved hjælp af individuel opfølgning, støtte til fortsat jobsøgning eller indskrivning på uddannelse samt øget fokus på samarbejdet mellem borger og virksomhed eller uddannelsesinstitution.

MENTORS FUNKTION

Fastholdelsesmentor arbejder bl.a. sammen med borgeren om:

• Deltagelse i etableringssamtaler i virksomhedspraktik.

• Deltagelse i samtaler med uddannesesinstitutioner.

• Opfølgningssamtaler ift. praktik og opstart på uddannelse eller arbejde.

• Fokus på støttemuligheder i praktik eller uddannelse.

• Fastholdelse af fokus og motivation ift. hurtig tilbagevenden til arbejdsmarkedet.

• Håndholdt opfølgning med borger og øget dialog med virksomhed om borger.

• Fokus på jobsøgning og udarbejdelse af ansøgninger, hvis relevant.

INCITAS MENTORER 

Incitas mentorer har erfaring med ledighed, misbrug, psykiske og fysiske problemer, udadreagerende adfærd, boligløshed mv.

Incita har en hotline til både borger og arbejdsgiver eller uddannelsessted, hvor vi med kort varsel støtter borgeren og arbejdsgiver eller uddannelsessted ved akut opståede vanskeligheder.

Om at være i forløb hos Incita

Hvis du søger information om Incitas STU-forløb, skal du se på www.incitaskolen.dk

Et forløb kan bestå af mange forskellige aktiviteter – både hos Incita eller ude på arbejdspladser.  

Kaffe og the er gratis hos Incita. I Incitas hovedafdeling i København og i Café Incita kan du købe frokost – og du er også velkommen til at spise medbragt mad.  

I flere afdelinger har vi gymnastiksal og træningsrum. Spørg din underviser, hvis du ønsker at træne mere. 

Ønsker om ferie, fridage eller andet fravær skal du aftale med dit jobcenter – ikke med Incita.  

Find afdelinger/adresser

Sundhedsindsatser

Arbejde i sig selv har positive og stabiliserende effekter, værner mod ensomhed og er en vigtig kilde til at opleve mening og identitet. Incita støtter sygemeldte og udsatte medarbejdere i at vende tilbage og blive stabile i deres job. Vores sundhedsindsatser har tilbud til til 3 målgrupper:

 • Medarbejdere i fare for at melde sig syge. Med støtte kan vi hjælpe dem på ret kurs og reducere risikoen for en sygemelding.
 • Sygemeldte medarbejdere, hvor der er brug for en indsats for at vende godt tilbage på arbejdspladsen.
 • Sygemeldte medarbejdere, som har mistet tilknytningen til deres arbejdsplads. Her træder jobcentersystemet og andre systemer i kraft, men hvis koordinationen mellem disse er en byrde, kan en indsats reducere perioden væk fra arbejdsmarkedet. 

Vi tilbyder ubesværet håndtering af fortrolige dokumenter og viden, og er vant til at håndtere balancen mellem fortrolighed og åbenhed, der er nødvendig for arbejdsfastholdelse og for tilbagemeldingen til arbejdspladsen. 

Produktion & virksomhed

Incita driver produktionsvirksomheder i København, Herlev og Silkeborg. Kunderne spænder bredt fra lokale SMV’er til store internationale koncerner

Vi har mange ordrer om at montere halvfabrikata og at emballere produkter til detailhandelen. Dernæst sorterer Incita materialer og ressourcer til genbrug i flere industrier. Derved genbruger virksomheder tonsvis af genbrugt plastik, træ og metal, som ellers var gået til spilde.  

Som kunde i Incitas produktionsvirksomhed bidrager du til at realisere verdensmål. Produktionsvirksomhederne er en vigtig del i at realisere det rummelige arbejdsmarked, som Incita arbejder for i alle vores aktiviteter. I produktionsvirksomhederne skaber vi ordinære jobs samt jobs til deltidsansatte, fleksjobbere, unge ansat i fritidsjob mv.

Vi skal fremme vedvarende, inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst, fuld og produktiv beskæftigelse samt anstændigt arbejde til alle.
(FNs verdensmål 8)

Incitaskolen

Incitaskolen uddanner unge respektfuldt, kærligt og ambitiøst, så du får kompetencer, som kan bruges, når du skal videre ud i livet efter STU.

I København tæt på Ny Ellebjerg Station finder du et unikt tilbud om undervisning for unge med forskellige faglige og sociale vanskeligheder: Incitaskolen

STU = Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse, og uddannelsen er et 3-årigt forløb. Det er en blanding af undrvisning, praktisk arbejde og praktik i forskellige virksomheder

Incitaskolen har egen hjemmeside med mere info:

Kilden i Incita

Kilden i Incita er et specialiseret dagtilbud for cirka 30 mennesker med erhvervet hjerneskade. Kilden tilbyder en blanding af træning, kompetenceudvikling, arbejde og social aktiviteter.

De tilknyttede er mennesker i alderen 18 til 67 år, der har en senhjerneskade. Alle deltager alt efter hvor meget eller lidt de kan. Både arbejdsopgaver og sociale aktiviteter er noget, vi planlægger i fællesskab.  

Arbejdsopgaverne omfatter bl.a.at drive en kioskvogn, pleje bier, køkkenopgaver, passe vores gårdhave, værkstedopgaver, lettere vedligeholdelse, håndarbejde og cremeproduktion.

Tilsynsrapport Københavns kommune Kilden Incita.docx

Vi tilbyder daglig træning i Incitas træningssal og holder månedlige husmøder, hvor du selv kan udøve medbestemmelse. 

Kilden er en afdeling i Incita, og det tilknyttede personale har relevant neurologisk erfaring og videreuddannelse.  

Du er velkommen til at ringe for at høre nærmere eller eventuelt aftale et besøg: 

Susanne Galle
Telefon 2780 2117
sga@incita.dk

 

Supervision og undervisning

Incita råder over mange specialister, og løbende laver vi aftaler om at dele erfaring og viden. Eksemplerne kan spændende bredt:

I flere jobcentre har vi lavet undervisningsforløb om effektiv opsøgning af virksomheder for at etablere praktik. 

Vi har faste undervisere på emner på socialrådgiver-uddannelsen 

Vi har faste aftaler om supervision af psykologer og andre specialister.

Endelig giver vi løbende foredrag om emner knyttet til vores forretningsområder. 

Kontakt os for at høre nærmere, hvis det har interesse. 

Evidensbaserede indsatser og nøgletal

Incita deltager gerne i debatten om evidensforskning indenfor beskæftigelses- og socialområdet, og glæder os over de fremskridt, der gøres på området. Selv bidrager vi med brugerevalueringer af alle beskæftigelsesindsatser, løbende deltagelser i forskningssamarbejder og målinger af vores indsatser og metoder.

Alle indsatser hos Incita er forankret i viden om hvad der virker, og det er vores mål at alle Incitas indsatser skal være evidensbaserede. Det kan lyde utopisk, fordi de samme indsatser kan virke forskelligt på forskellige mennesker, og i øvrigt påvirkes af en masse faktorer, vi har svært ved at kontrollere. Når Incita alligevel fastholder målet, hænger det sammen med:

 • Beskæftigelsesindsatser gør en stor forskel for den enkelte, og bør være baseret på mere end gode intentioner.
 • For mange indsatser indenfor beskæftigelses- og socialområdet udføres i blinde eller ’som man plejer’.
 • Der er forskel på gode og dårlige indsatser, både om fagligt indhold, metoder, timing, dokumentation, service og pris.
 • Med nutidig teknologi kan vi håndtere og tydeliggøre langt flere nuancer og data end nogensinde før.
 • Selvom job ikke er en garanti, så kan vi skabe indsatser, som giver mennesker de bedst mulige chancer for at finde job.
 • Det at stræbe efter evidens for indsatsen har forbedret Incitas resultater. Vi oplever, at fagligheden bliver styrket, når vi fastholder målet om evidens for indsatsen.
Incita bruger måleredskabet PIPI på samtlige forløb og indsatser. PIPI er et forskningsbaseret, gennemtestet digitalt redskab, som måler trinvise fremskridt på vejen til job, uddannelse eller raskmelding. PIPI er udviklet på baggrund af fund fra Københavnerundersøgelsen, en forskerundersøgelse som kortlægger effekterne af 14.223 indsatser for 6.048 borgere i forløb hos Incita, samkørt med registerdata fra Danmarks Statistik.

5 målbare verdensmål

Incita har udvalgt 5 verdensmål, som vi har særligt fokus på. Her er vores mål og aktiviteter for 2022

Overforbrug af klodens ressourcer og social ulighed gør at vi alle skal arbejde og drive virksomhed på en ny måde. Et sundt samfund er nødt til at have en diskussion om andre værdier end dem, som gøres op i penge, og det gælder også erhvervslivet, hvor der er behov for andre mål end økonomisk overskud, hvis vi skal vende udviklingen

Incita har udvalgt 5 verdensmål, som vi har særligt fokus på. Medarbejdere og ledelse har i en fælles workshop for hele Incita opsat konkrete målsætninger. Der er besluttet konkrete aktiviteter for at nå målene, aftalt deadlines og udpeget ansvarlige.

Arbejdsprocessen i sig selv har også været værdifuld og meningsskabende, idet alle har fået mulighed for at formulere og diskutere ønsker og forventninger, og tage et medansvar for at gøre Incita mere bæredygtig.

2022 Verdensmål / Incita-mål Aktiviteter
Mål: At øge sundheden blandt Incitas medarbejdere & brugere Incita inviterer alle medarbejdere, uanset ansættelsesform, til at løbe og deltage i kollektive motionsevents, stiller vores gymnastiksale mv. til rådighed til motion og promoverer mere bevægelse særligt for medarbejdere, der har meget stillesiddende arbejde.
Mål: At øge Incitas brugeres & medarbejderes kompetencer Incita udvikler en årlig samlet kompetenceudviklingsplan for alle forretningsområder i organisationen, og at medarbejder får tilbudt dokumentation for de kompetenceområder, de varetager.
Mål: At Incita er en socialøkonomisk virksomhed, som både skaber økonomisk overskud og arbejder for det rummelige arbejdsmarked. Incita vurderer ved alle rekrutteringer om opgaverne kan løses af medarbejdere på særlige vilkår. Herudover rekrutterer Incita bredt og opfordrer alle uanset køn, alder, etnisk oprindelse osv. til at søge ledige stillinger.
Mål: At Incita arbejder for mindre ulighed på arbejdsmarkedet. Incita gennemfører en kvalitativ undersøgelse om oplevet ulighed, for at give en stemme til de mennesker, Incita er sat i verden for at støtte.
Mål: At Incita prioriterer øget bæredygtighed i forbrug af ressourcer, indkøb og produktion. Incita synliggør status på organisationens håndtering af affald og energiforbrug på intranettet. Incita prioriterer bæredygtighed ved indkøb, og gennemfører årlig undersøgelse af leverandørers og produktionskundernes arbejde med bæredygtighed. Undersøgelsen indgår i vores vurdering af leverandørforholdet.

 

Incitas arbejdsgiveranalyse 2021: Link til download

Incita publicerer udvalgte fund fra dette års Arbejdsgiveranalyse, som kaster lys over danske arbejdsgiveres holdninger til at ansætte og rekruttere udsatte. I 2021 bygger analysen på anonyme svar fra 568 SMV virksomheder med adresse i Region Hovedstaden og Region Midtjylland.

Hent analysen i PDF: Arbejdsgiver analysen 2021

Incitas arbejdsgiveranalyse 2021 kaster lys over arbejdsgiveres holdninger til at ansætte udsatte ledige. Arbejdsgiveranalysen udkommer hvert år og 2021 er den sjette af disse undersøgelser. Analysen bygger på anonyme svar fra 568 SMV virksomheder med max 200 ansatte i Region Midtjylland og Region Hovedstaden. 94 pct. af respondenterne har bekræftet, at de er med til at træffe beslutninger om ansættelser, og analysen bygger på svar fra disse.

Vi fokuserer på SMV virksomheder, fordi disse i praksis er effektive samarbejdspartnere i Incitas indsats for at få udsatte ledige ansat i job eller praktik.

Arbejdsgiveranalysen 2021 fastslår blandt andet:

 • Motivation er den vigtigste faktor, når arbejdsgivere vurderer, om de vil ansætte en person 'fra kanten af arbejdsmarkedet'
 • Arbejdsgivere har generelt en positiv opfattelse af medarbejdere i fleksjob.
 • Nogle målgrupper af ledige frasorteres oftere end andre før jobsamtalen. De 3 hyppigst frasorterede målgrupper til jobsamtaler er
  • Mennesker med hygiejneproblemer.
  • Blinde / svagtseende.
  • Mennesker som har problemer med at tale / forstå dansk.
 • 93 pct. af arbejdsgiverne vurderer at praktik er værdifuldt på et CV
 • 27 pct. af arbejdsgiverne vurderer, at praktik har samme værdi som lønnet arbejde på et CV
 • De fleste arbejdsgivere (66 pct.) vil gerne ansætte mennesker i småjob, men kun 14 pct. har gjort det og 63 pct. ved ikke hvad et småjob er.
 • Virksomheder, som har haft fleksjobbere ansat det seneste år, er generelt mere positivt stemt overfor at kalde udsatte ledige til jobsamtale.

Mere info?

Incita har på baggrund af arbejdsgivernes svar undersøgt flere sammenhænge og hypoteser til eget brug.
For at aftale en nærmere præsentation af Arbejdsgiveranalysen 2021 er du velkommen til at henvende dig til
Johannes Bjerrum
job@incita.dk
60880022.

Alle trin på vejen til job

Vejen til arbejdsmarkedet kan være lang, ikke mindst for udsatte ledige, som har flere problemer end at de mangler job. Hidtil har ingen formået at anskueliggøre de små skridt på vejen til jobbet, men det er Incita ved at lave om på.

Denne uge kom Incita et stort skridt tættere på en standardiseret måling af progression, altså de mange små skridt på vejen til job. For udsatte ledige kan vejen være lang og snørklet, og undervejs omfatte tilbageskridt. Vejen omfatter bidrag fra mange og en leverandør som Incita er sjældent med hele vejen, som typisk også omfatter kontakt med kommuner, sundhedssektor, arbejdspladser og andre leverandører af beskæftigelsesindsatser.

Siden 2015 har Incita arbejdet strategisk med at gøre alle indsatser evidensbaserede, og har sammen med forskere kulegravet mere end 14.000 forløb. Det gav en række konklusioner om hvad der øger chancen for job, og i forlængelse af dette udviklede Incita et digitalt progressionsmålingsredskab PIPI, som dokumenterer de mange små trin på vejen til (eller væk fra) arbejdsmarkedet.

Fra starten af 2020 har vi implementeret progressionsmåling på samtlige forløb.

PIPI målinger er ikke perfekte, men de tegner allerede nu et mere nuanceret billeder af mennesker i gang med at forsøge på at forandre deres liv. Over hele landet måler man indsatser for udsatte ledige op med en målestok, der handler om job eller ikke-job. Med PIPI håber vi på at kunne bidrage med flere nuancer, blandt andet om hvad der virker bedst, og med at kunne sætte tidligere ind, hvis forløb er på vej i en forkert retning.

To be continued ...

TV2: Sjælden arbejdsgiver beholder blind medarbejder

TV2 bragte denne uge et nyhedsindslag om en kok hos Scandic Hotels, som arbejder selvom han har mistet 95 pct. af synet efter en arbejdsulykke. Sådanne arbejdsgivere er sjældne, og det blev i indslaget illustreret af tal fra Incitas arbejdsgiveranalyse

95% af borgerne tilknyttet Kilden har fået det psykisk bedre

Ny tilfredshedsundersøgelse viser stor tilfredshed blandt borgere tilknyttet Kilden.

Størstedelen er glade for at være hos Kilden, oplever arbejdsglæde, at være til gavn og har fået det fysisk og psykisk bedre efter at være startet hos Kilden.

96% er glade for det sociale sammenhold i Kilden og føler, at de kan dele oplevelser, tanker og udfordringer med hinanden. En borger fortæller, at der bliver taget hånd om én, når man har en dårlig dag, hvilket gør Kilden til et trygt sted at være.

95 % synes, at de har fået det psykisk bedre, og 78 % har fået det fysisk bedre efter at være startet hos Kilden. Borgerne tilknyttet Kilden har stor interesse for fysisk træning, kognitiv træning og de genoptræningsmuligheder der er hos Kilden, hvilket hjælper dem med at håndtere hverdagen.

92% af borgerne tilknyttet Kilden er glade for at komme hos Kilden. De værdsætter, at have noget at stå op til og føler at være til gavn for andre gennem deres arbejdsopgaver. Samtidig giver det varierende arbejde en følelse af ansvar, plads til udvikling, medindflydelse og et fællesskab ud over det sædvanlige.

Undersøgelsen er en ekstern undersøgelse. Kilden foretager en tilfredsundersøgelse ca. hvert tredje år for imødekomme medarbejdernes ønsker og behov bedst muligt. 

Effektmålinger med deltagere i mestringsaktiviteter

Større lyst til at være sammen med andre, øget motivation, mere trivsel i hverdagen og større åbenhed om egne udfordringer. Gevinsterne ved at deltage i mestringsgrupper er mange - og er nu blevet målt hos Incita.

Større lyst til at være sammen med andre, øget motivation, mere trivsel i hverdagen og større åbenhed om egne udfordringer. Gevinsterne ved at deltage i mestringsgrupper er mange - og er nu blevet målt hos Incita.

Knap 50 deltagere har givet detaljerede svar om effekterne af at deltage i Incitas smertehåndterings- og mestringsaktiviteter. Siden 2016 har Incitas psykologer afprøvet forskellige metoder til at måle effekter, og flere deltagere giver udtryk for, at målingerne i sig selv opleves som noget positivt. Her er et udpluk af de øvrige gevinster. 

Målingerne er et led i Incitas strategiske mål om at arbejde evidensbaseret. Der er målt på aktiviteter med mestring og smertehåndtering, som foregår i hold hos Incita på faste ugentlige tidspunkter. Deltagere med smerter eller psykiske vanskeligheder får undervisning og træning i at håndtere vanskeligheder og symptomer, så de fylder mindre i hverdagen. Formålet er blandt andet, at de indlagte øvelser og redskaber kan bruges direkte i arbejdssituationer (og hjemme).

Målinger af outcome fra indsatser med træning og fysioterapi

Bedre håndtering og øget viden om symptomer samt mere energi og overskud er typiske effekter af at deltage i aktiviteter med Incitas fysioterapeuter, uanset om man har deltaget få eller mange gange.

Bedre håndtering og øget viden om symptomer samt mere energi og overskud er typiske effekter af at deltage i aktiviteter med Incitas fysioterapeuter, uanset om man har deltaget få eller mange gange. 

Som led i et strategisk mål om at levere evidensstøttede indsatser har Incita i fjerde kvartal 2018 evalueret effekter af aktiviteter med fysioterapeuter hos Incita. Dette omfatter både en række specialiserede træningshold og individuel rådgivning med fysioterapeuter om håndtering af fysiske udfordringer og symptomer.

Deltagerne har anonymt svaret spørgeskemaer med udsagn, hvor de kunne være helt enige, enige, hverken enige/uenige, uenige eller helt uenige. Det har givet følgende resultater:

- 93 pct. har fået mere viden om deres fysiske udfordringer.
- 91 pct. oplever, at de har fået redskaber de kan bruge i deres hverdag.
- 79 pct. har fået mere energi og overskud i hverdagen.
- 71 pct. er blevet bedre til at acceptere deres fysiske situation.
- 63 pct. er blevet mere aktive i deres dagligdag.
- 61 pct. oplever, at deres fysiske symptomer er blevet mere håndterbare.

Træningsdeltagerne er voksne i alle aldersgrupper med et lille flertal kvinder (54 pct.). Svarene viser i øvrigt, at der ikke er nogen sammenhæng mellem antal træninger, og graden af hvor positivt/neutralt/negativt, de enkelte deltagere har svaret til de forskellige udsagn.

Incita har før lavet tilsvarende målinger med deltagere i mestringshold og aktiviteter med psykologer. Arbejdet med målinger af udvalgte aktiviteter fortsætter i 2019.

Danmarks hidtil største undersøgelse af indsatser for udsatte ledige - Københavnerundersøgelsen

Incita har sammen med eksterne forskere fra Københavns Professionshøjskole undersøgt effekterne af 14.223 gennemførte beskæftigelsesforløb for i alt 6.048 ledige. Hent et resumé her (12 sider).

Incita har sammen med eksterne forskere fra Københavns Professionshøjskole lavet Danmarks hidtil største effektanalyse om beskæftigelsesindsatser med fokus på udsatte ledige. Hent et resumé af undersøgelsen her (12 sider).

Undersøgelsen har et stykke tid været undervejs og er hos Incita blevet kendt som "Københavnerundersøgelsen"; fordi borgerne i undersøgelsen stort set alle er fra København. I betragtning af, at der laves indsatser for borgere med lignende udfordringer og karakteristika over hele landet, kan undersøgelsen være interessant for en bredere kreds.

Københavnerundersøgelsen omfatter 14.223 gennemførte beskæftigelsesforløb for i alt 6.048 udsatte ledige og sygemeldte i forløb hos Incita, og er dermed den hidtil største effektanalyse med fokus på indsatser for udsatte ledige.

Københavner undersøgelsen Resultaterne af 14223 beskæftigelsesrettede forløb for udsatte ledige

 

Right Menu Icon