Søg
Close this search box.

Særlig tilrettelagt Beskæftigelse

aktivitets- og samværstilbud & Beskyttet Beskæftigelse

Incita Center for Autismes tilbud om særlig tilrettelagt beskæftigelse er lovhjelmet i Servicelovens §104 (Aktivitetets- og Samværstilbud) eller Servicelovens §103 (beskyttet beskæftigelse).

KILDEN I INCITA

Kilden i Incita er et specialiseret dagtilbud for cirka 30 mennesker med erhvervet hjerneskade (Aktivitetets- og Samværstilbud efter servicelovens §104 og beskyttet beskæftigelse efter serviceloven §103)

Kilden tilbyder en blanding af træning, kompetenceudvikling, arbejde og social aktiviteter.

Beliggende centralt i Sydhavnen nær Ny Ellebjerg S-togsstation er Kilden i Incita et specialiseret dagtilbud for cirka 30 mennesker med erhvervet hjerneskade (Aktivitetets- og Samværstilbud efter servicelovens §104 og beskyttet beskæftigelse efter serviceloven §103).

Vi tilbyder bl.a.:

 • Specialdesignede tilbud til personer med neuroudviklingsforstyrrelse.
 • Vedligeholdelse og indlæring af nye færdigheder, specielt inden for kreativitet, praktik og socialisering.
 • Stærkt fokus på at fremme sociale fællesskaber i dagligdagen.
 • Mulighed for at forbedre og anvende deltagernes praktiske og kreative evner.
 • Fast tildelt kontaktperson til daglig opfølgning og netværkskommunikation.
 • Et veluddannet personale som anvender en neuropædagogisk tilgang.
 • Individuelt tilpassede forløb baseret på deltagernes ønsker og behov.
 • Meningsfyldt dagtilbud for unge/voksne (18-65 år)

 

Vi er Fountain House inspireret, hvor vi særligt lægger vægt på værdierne:

 • Ligeværd
 • Medindflydelse
 • Frivillighed
 • Arbejdsfællesskab
 • Fokus på ressourcer

De tilknyttede er mennesker i alderen 18 år og opefter, der har fået en senhjerneskade. Det fordrer en vis grad af selvstændighed at komme på Kilden. Arbejdsopgaverne er tilrettelagt, så alle kan bidrage med det de kan og har interesse for. Både arbejdsopgaver og sociale aktiviteter er noget, vi planlægger i fællesskab.  

Arbejdsopgaverne omfatter bl.a.:

 • Daglig drift af en kioskvogn
 • bigård
 • køkkenopgaver
 • gårdhave og botanik
 • værkstedopgaver
 • lettere vedligeholdelsesopgaver
 • håndarbejde
 • montageopgaver
 • lettere kontoropgaver

Vi tilbyder daglig træning i Incitas træningssal og holder månedlige husmøder, hvor du selv kan udøve medbestemmelse. Man kommer typisk 2-4 dage om ugen på faste aftalte dage. Vi har åbent 7.30 -15.00 i alle hverdage.

Kilden er en afdeling i Incita, og det tilknyttede personale har relevant neuropædagogisk erfaring og videreuddannelse.  

Du er velkommen til at ringe for at høre nærmere eller eventuelt aftale et besøg:

Kontaktinfo

Susanne Galle
Telefon: +45 2780 2117
sga@incita.dk

Galleri 

Nyheder

Hvad siger tilsynet?

Socialtilsynet bedømmer den generelle kvalitet af udvalgte dagtilbud, væresteder og aktivitets- og samværstilbud omfattet af den kontrakt, som Københavns Kommune og Socialtilsyn Hovedstaden har indgået. Bedømmelsen sker på baggrund af opstillede kriterier og temaer for tilbud omfattet af tilsynet Kvaliteten af dette tilbud er derfor blevet vurderet ud fra følgende temaer;

 • Uddannelse og beskæftigelse
 • Selvstændighed og relationer
 • Målgruppe, metoder og resultater
 • Sundhed og trivsel
 • Organisation og ledelse
 • Kompetencer
 • Fysiske rammer

 

Socialtilsynets samlede konklusion er, at Kilden er et specialiseret dagtilbud med høj kvalitet, som samlet set opfylder tilbuddets formål med at være et inkluderende, lærende arbejds- og socialt fællesskab, hvor de frivillige medarbejdere trives og får mulighed for udvikling i et miljø med ligesindede.

AVA (autisme, viden, aktivitet)

AVA I Center for Autisme er et specialiseret dagtilbud for mennesker med autisme (Tilbud under Aktivitetets- og Samværstilbud efter servicelovens §104 og beskyttet beskæftigelse efter serviceloven §103)

Beskyttet beskæftigelse efter Serviceloven § 103

AVA tilbyder flere forskellige former for beskyttet beskæftigelse efter § 103. Målet er at tilbyde muligheden for at have en arbejdsdag med de forudsætninger og evner man har. Værkstederne og aktiviteterne er ikke skarpt adskilt mellem beskyttet beskæftigelse eller aktivitetstilbud, men kan gradueres til at matche deltagerens behov.

Interne værksteder: 

 • Foto/film, Bladredaktion: Vi udgiver bla. bladet Impuls 4 gange om året. Vi udgiver også en podcast: Kasper og Spektret. Vi har også en flyer, der opdaterer os med ugens film i biografen.
 • Computer/IT: Her kan man lære at vedligeholde computere. Der arbejdes både med hardware og software.
 • Kreativt værksted: Her har vi forskellige aktiviteter alt efter interesse. Vi laver bla. smykker, syr på symaskine, strikker og hækler, laver puslespil. Læs mere om værkstedet her.
 • Musik: Vi har forskellige bands, alt efter niveau og musiksmag. Vi øver og optræder til arrangementer både i huset og til eksterne arrangementer.
 • Montagearbejde og pedelopgaver: Her varetages opgaver for eksterne leverandører: der pakkes kabler, sættes klistermærke på nøddeposer og samles Ikeamøbler. Vi servicerer huset med småreparationer inde og ude, og vedligeholder området omkring Center for Autisme året rundt.

Beskyttet beskæftigelse i jobteam: Fx IKEA
– Vi har et fast team i Ikea Gentofte som kommer her dagligt og har forskellige påfyldningsopgaver i cafeen og andre ad hoc opgaver. Her udbetales løndusør. Læs mere om IKEA-jobteamet her.

Individuel beskyttet beskæftigelse tilknyttet en ekstern virksomhed: Vi bestræber os på at finde egnede småjobs som ex. Pedelmedhjælper, så man kan opretholde en kontakt til det etablerede arbejdsmarked selvom man har fået en førtidspension. Her kan man få løndusør når et egnet match er fundet.

Aktivitets- og Samværstilbud efter Serviceloven § 104

AVA tilbyder mennesker med en autisme og andre neuroudviklingsforstyrrelser en meningsfuld og udfordrende dagligdag med særligt tilrettelagte aktiviteter og med mulighed for personlig udvikling og socialt samvær med ligesindede, i tydelige og strukturerede rammer.

Deltagerens funktionsniveau og tilpasningsfærdigheder samt evnen til at fungere selvstændigt, er vigtige elementer i hverdagen. Behovet for hjælp og støtte tilpasses funktionsniveauet. Det handler om at tilbyde støtte og hjælp for at kompensere for de vanskeligheder deltageren har, og give den enkelte en så høj grad af selvstændighed som muligt.

Tilbuddet tilbyder aktiviteter, der ud over at give deltagerne indhold i deres dagligdag også giver dem mulighed for personlig udvikling og socialt samvær. Vi har fokus på ADL-aktiviteter (Almindelig Daglig Livsførelse) hvor motion og madlavning vægtes højt.

Vi arbejder med udgangspunkt i TEACCH (Treatment and Education of Autistic and related Communication handicapped Children) og de 5 dimensioner som er konceptet bag.

Ønsker du mere information, kan du henvende dig til faglig koordinator Lasse Stiholt Otto.

Kontaktinfo

Områdechef Susanne Rysbjerg – tlf.: 2634 8899 – e-mail: sry@incita.dk 

Hvad siger tilsynet?

Tilsynsrapporten er udarbejdet af Socialtilsyn Hovedstaden på vegne af Herlev kommune og indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af, om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. For tilbud med flere afdelinger udarbejdes der én samlet kvalitetsvurdering. Udover en samlet vurdering af kvaliteten hos tilbuddet, indeholder tilsynsrapporten en gennemgang af kvalitetsmodellens temaer. Følgende temaer indgår i tilsynet:

 • Uddannelse og beskæftigelse
 • Selvstændighed og relationer
 • Målgruppe, metoder og resultater
 • Sundhed og trivsel
 • Organisation og ledelse
 • Kompetencer
 • Fysisk rammer

 

Socialtilsynets samlede konklusion er, at deltagerne trives i både Beskæftigelses-, Aktivitet- og Samværstilbud samt Netværksgrupperne. Deltagerne giver udtryk for stor tilfredshed med deres arbejdsopgaver og aktiviteter samt muligheden for samvær i dagligdagen samt i Netværksgrupperne som mødes i eftermiddags- og aftentimerne.

FAQ

Ifølge serviceloven §103 skal kommunalbestyrelsen tilbyde beskyttet beskæftigelse til personer under folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet, og som ikke kan benytte tilbud efter anden lovgivning.

Ifølge serviceloven §104 skal kommunalbestyrelsen skal tilbyde aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene.

Formålet med tilbuddene er at fremme den enkeltes trivsel og livskvalitet samt at forebygge social isolation og ensomhed. Aktivitets- og samværstilbud kan eksempelvis omfatte forskellige former for fritidsaktiviteter, kulturelle arrangementer, hobby- og interessegrupper og træningstilbud. Vi støtter borgeren i de aktiviteter, som er planlagt og vi fungerer primært, som støtte og guide for at borgeren kan lykkes i deres tilbud. Er der behov for en ledsager så borgeren kan deltage i aktiviteter og sociale sammenkomster tilbyder vi ledsagerordning under serviceloven §97.

Kilden er placeret ved Incitas hovedkontor: Ellebjergvej 52, bygning A. 2450 København.

AVA er placeret ved Center for Autisme: Herlev Hovedgade 199, 2730 Herlev

Du er altid velkommen til at kontakte os:

Kilden:

Susanne Galle, daglig leder i Kilden
Telefon: +45 2780 2117
Mail: sga@incita.dk

AVA:

Lasse Stiholt Otto, faglig koordinator i AVA
Telefon: +45 5164 8340
Mail: laso@centerforautisme.dk

Susanne Rysbjerg, områdechef
Telefon: +45 2634 8899
Mail: sry@incita.dk

Du kan finde os her

Kilden

Ellebjergvej 52, bygning A. 2450 København.

AVA

v/ Center for Autisme
Herlev Hovedgade 199
2730 Herlev

Kontakt os

Kilden:

Susanne Galle, daglig leder Kilden

Telefon: 2780 2117

Email: sga@incita.dk

AVA:

Lasse Stiholt Otto, faglig koordinator AVA

Telefon: 5164 8340

Email: laso@centerforautisme.dk

Susanne Rysbjerg, områdechef

Telefon: 2634 8899

Email: sry@incita.dk